Sjiisme in de islam

Sjiisme in de islam

Momenteel is de islam niet weg te denken uit de nieuwsberichten. Helaas wordt deze religie vaak negatief afgeschilderd en tevens verbonden met oorlog, aanslagen en terrorisme. En dat terwijl de islam eigenlijk een heel vredelievende godsdienst is!

Soennisme en sjiisme

Er zijn twee hoofdstromingen binnen de islam. Deze twee stromingen ontstonden meteen na de dood van de profeet Mohammed. Het gaat hier om de rechtmatige opvolging van de profeet als leider van de islamitische geloofsgemeenschap. Waar de soennieten Abu Bakr als de enige juiste opvolger erkennen, vinden de sjiieten dat de neef en schoonzoon van de profeet, Ali ibn Abu Talib, de rechtmatige opvolger van de profeet is. Volgens de aanhangers van Ali ging het bij het opvolgen van de profeet Mohammed niet alleen om leiderskwaliteiten, maar ook om een grondige kennis van de Koran en andere spirituele eigenschappen.

Ahlul-Bayt

Voor de sjiieten is de familie van de profeet (Ahlul-Bayt) erg belangrijk. Met de familie van de profeet wordt bedoeld: Ali Ibn Abu Talib, Fatimah (de geliefde dochter van de profeet en echtgenote van Ali), Hasan en Huseyn (de zonen van Ali en Fatimah en dus de kleinzonen van de profeet). Voor onze jeugd is mode belangrijk en te koop bij kidsbrandstore.nl. Ahlul-Bayt betekent letterlijk ‘de familie van het huis’. Wat was er zo bijzonder aan deze familie? Volgens de sjiitische leer hebben deze familieleden van de profeet dezelfde onfeilbaarheid als de profeet. Dit is genetisch vastgelegd door de wil van Allah. Bovendien zijn zij vrij van zonden, hun gedrag is zuiver en oprecht en doordrenkt van wijsheid en daarom dienen zij als het perfecte voorbeeld voor de mensheid.

De twaalf imams

De genoemde goede eigenschappen van Ahlul-Bayt zijn vervolgens genetisch doorgegeven aan de twaalf imams. De twaalf imams zijn de twaalf spirituele leiders van de islamitische (sjiitische) geloofsgemeenschap na de dood van de profeet. Zoals gezegd was Ali Ibn Abu Talib de eerste imam. De tweede imam was Hasan ibn Ali, de kleinzoon van de profeet, en de derde imam was de andere kleinzoon van de profeet, namelijk imam Huseyn. Imam Husseyn is als een martelaar gestorven in Kerbala (Irak) en dit wordt elk jaar herdacht. De andere negen imams zijn allen afstammelingen van imam Huseyn. De twaalfde imam al-Mahdi is de laatste imam. Deze imam is nooit heengegaan maar leeft in verborgenheid. Als het einde der tijden nabij is, zal imam al-Mahdi terugkomen en een einde maken aan alle onrechtvaardigheid in deze wereld zodat er vrede op aarde mogelijk is. Omdat er twaalf imams zijn wordt deze sjiitische leer ook ‘Twaalver Sji’a’ genoemd. De Twaalver Sji’a is de grootste geloofsgemeenschap onder de sjiieten en zetelt voornamelijk in Iran.

Martelaarschap

Het sjiisme wordt vooral met martelaarschap in verband gebracht. Sjiitische gelovigen zijn bereid voor hun godsdienst te sterven. Ze streven naar rechtvaardigheid en zijn niet geneigd zich over te geven aan de onrechtvaardigen of de ongelovigen van deze wereld. Een recent voorbeeld van dit martelaarschap is de sjiitische ayatollah Nimr-al-Nimr, die in januari 2016 in Saoedi-Arabië de doodstraf kreeg.

startit